Όροι χρήσης του Δικτυακού Χώρου Doggrin.gr

Ο διαδικτυακός τόπος με domain name «www.doggrin.gr» προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ανωτέρω site υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του www.doggrin.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του www.doggrin.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site του doggrin.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site.


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του www.doggrin.gr συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με κατοικίδια, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου σχετικές με κατοικίδια, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. πάντα υπό τη σκέπη του Ν. 4039/2012. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.doggrin.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. O χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.doggrin.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του www.doggrin.gr


2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ/ΜΕΛΩΝ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.doggrin.gr θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο www.doggrin.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του, να ενημερώνει επιμελώς το www.doggrin.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.


3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

Το www.doggrin.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Οι διαχειριστές του www.doggrin.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του www.doggrin.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.doggrin.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.doggrin.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.


4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.doggrin.gr αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς, πώλησης η υιοθεσίας κάποιου ζώου κ.λπ.). Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του www.doggrin.gr, δεν εγγυώνται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του www.doggrin.gr με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.


5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.


6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο κάθε χρήστης/μέλος διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.doggrin.gr καθώς και την διάθεση, προς αυτόν, του περιεχομένου και των πληροφοριών του www.doggrin.gr, οποτεδήποτε το επιθυμεί. Στέλνοντας ένα e-mail στους διαχειριστές του site διαγράφονται άμεσα οι κωδικοί πρόσβασης καθώς και όποια πληροφορία έχει παρασχεθεί από το χρήστη/μέλος και αφορά προσωπικά του στοιχεία ή λοιπές ανακοινώσεις.


7. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το site www.doggrin.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site www.doggrin.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το site www.doggrin.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Το www.doggrin.gr, δύναται να ενημερώνει τον χρήστη/μέλος του δια μέσω ενημερωτικών επιστολών (newsletters), αποστελλόμενων στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση, πλην της περιπτώσεως που ο τελευταίος δηλώσει ρητά την προς τούτο άρνησή του. To www.doggrin.gr διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών newsletters ή και της διαγραφής του από αυτές.


8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Το www.doggrin.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (ενδεικτικά stamp, banner, text links κλπ).


9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το www.doggrin.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο www.doggrin.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ MICROCHIP (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΟΥ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 απαγορεύεται η αναπαραγωγή ζώων για εμπορικούς σκοπούς. Οι αναρτώμενες εντός του www.doggrin.gr αγγελίες από τους ιδιοκτήτες των ζώων - χρήστες/μέλη, σύμφωνα με τον προορισμό και τη φιλοσοφία της ιστοσελίδας μας, στόχο έχουν την κοινωνικοποίηση του ζώου και την εύρεση συντροφιάς, που συντελούν στην ευζωία του κατοικίδιου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αναρτώμενες από τους χρήστες/μέλη αγγελίες, είναι υποχρεωτικό να μην αφορούν σε πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ζώου ιδιοκτησίας τους. Κατά την καταχώρηση αγγελίας στο www.doggrin.gr, ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να αναγράψει πληροφορίες αληθείς και πλήρεις σχετικά με το ζώο ιδιοκτησίας του, πρωτίστως και κυρίως τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο στο αντίστοιχο πεδίο που ζητείται. Το www.doggrin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη αναγραφή ή το αναληθές των παραπάνω στοιχείων, που καταχωρίζονται από τον εκάστοτε χρήστη/μέλος της ιστοσελίδας και με δική του ευθύνη, ούτε για οποιαδήποτε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης από αγγελία χρήστη/μέλους που περιέχεται στο site. Το www.doggrin.gr δεν εκτρέφει, δεν αναπαράγει, δεν δωρίζει και δεν εμπορεύεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο ζώα συντροφιάς, ούτε μετέχει καθ’ οιοδήποτε τρόπο έμμεσο ή άμεσο, σε σχετικές δραστηριότητες οιουδήποτε τρίτου. Ο χρήστης/μέλος του www.doggrin.gr δεσμεύεται ότι δεν επιθυμεί την αναπαραγωγή του κατοικίδιου του για εμπορικούς σκοπούς. Το www.doggrin.gr δεν ενθαρρύνει καμία παράνομη πράξη αναπαραγωγής αλλά αντιτίθεται σε αυτή ενθαρρύνοντας την ελεγχόμενη και επιλεκτική αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το www.doggrin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αναπαραγωγή (η οποία μπορεί να έχει χαρακτήρα εμπορικό), για την αγοραπωλησία, την υιοθεσία ή τη δωρεάν παραχώρηση ζώου, στην οποία προέβη οιοσδήποτε τρίτος ακόμα και χρήστης/μέλος, η τέλεσή των οποίων έχει, ενδεχομένως, «διευκολυνθεί» από πληροφορίες που συνέλεξε, ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου, από το www.doggrin.gr. Οι διαχειριστές του www.doggrin.gr, ενεργώντας καλόπιστα και μέσα στα όρια του προορισμού και της φιλοσοφίας του, ενεργούν κατά το δυνατόν τα δέοντα, ώστε να αποτρέπεται η ανάρτηση, εντός του www.doggrin.gr, αγγελιών που μπορεί να παραπέμπουν σε πώληση/υιοθεσία/ δωρεάν παραχώρηση ζώου. Οι χρήστες/μέλη, στην αντίληψη των οποίων υποπίπτει σχετική αγγελία, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικώς τους διαχειριστές του site, δια μέσω email. Επισημαίνεται πάντως, στους χρήστες/μέλη και προς ενημέρωσή τους, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης τους, επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ (αρ 5 παρ. 7 και άρ. 21 ν. 4039/2012).


11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ www.doggrin.gr:

Oι χρήστες/μέλη του www.doggrin.gr τηρώντας τους όρους της παρούσας, την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας οφείλουν να απέχουν από:

1) Tην ανάρτηση και δημοσίευση κάθε περιεχομένου που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας και της περιουσίας οπουδήποτε τρίτου προσώπου.

2) Την ανάρτηση περιεχομένου σχετικού με την αναπαραγωγή κατοικίδιων με εμπορικό σκοπό - πώληση κατοικίδιων.

3) Την δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση (ακόμα και αν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσής των ζώων).

4) Την ανάρτηση γενικώς περιεχομένου που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση οποιουδήποτε εγκλήματος.

5) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου με πορνογραφικό υλικό γενικά. Κάθε χρήστης/μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις ανωτέρω απαγορευμένες χρήσεις οφείλει να ειδοποιεί το δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους.


12. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

12.1 Το www.doggrin.gr σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στο www.doggrin.gr τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση info[at]doggrin.gr

1) μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,

2) μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,

3) μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,

4) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,

5) μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος,

6) μια υπεύθυνη δήλωσή σας, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος


12.2 To περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.doggrin.gr ανήκουν στην εταιρεία yesno web solutions σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του www.doggrin.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.


12.3 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων μας ή/και των διακριτικών μας γνωρισμάτων χωρίς την άδειά μας.


13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το www.doggrin.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσεις, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το περιεχόμενό σας.


14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:
Αναλαμβάνετε πλήρως κάθε κίνδυνο από τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του www.doggrin.gr.
Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".
Το Doggrin.gr δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:

1) Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

2) Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.

3) Το περιεχόμενο που ενδέχεται να λαμβάνετε από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβές ή αξιόπιστο.

4) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται.

 


15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και στις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site www.doggrin.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των παραπάνω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το Doggrin.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
×